Algemene Voorwaarden

 

Definities en algemene bepalingen:

1. In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

– Goroesi.nl: de bepaler van deze Algemene Voorwaarden.

– Klant: de wederpartij, koper of opdrachtgever, die een natuurlijke, dan wel een rechtspersoon is.

2. Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Goroesi en klant.

3. Deze bepalingen worden geacht aan de klant bekend te zijn. Bij sommige artikelen wordt uitdrukkelijk naar de voorwaarden verwezen.

4. De klant kan nimmer enig recht doen gelden op grond van het feit, dat Goroesi de Algemene Voorwaarden soepel toepast, dan wel in het verleden heeft toegepast.

5. Wanneer Goroesi gedurende korte of langere tijd, al dan niet stilzwijgend, afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden heeft toegestaan, laat dat Goroesi onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van de Algemene Voorwaarden te eisen.

6. Tenzij bij verkoop anders bepaald, wordt, met betrekking tot de kwaliteit en soort, conform handelsgebruiken geleverd en als zodanig ook als overeengekomen beschouwd.

7. De onderhavige Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Goroesi, voor de uitvoering, waarbij derden dienen te worden betrokken.

8. Eventuele afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig, indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

9. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten, waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op de Voorwaarden zelf, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

10. De aangeboden artikelen worden zo duidelijk en waarheidsgetrouw mogelijk afgebeeld en/of beschreven op de website en of in de schriftelijke aanbiedingen en bezitten de eigenschappen, die door Goroesi in het aanbod worden genoemd.

11. Voor de gevolgen van zet- of typfouten op de website of ander vormen van media kan Goroesi geen aansprakelijkheid aanvaarden. Door het plaatsen van een bestelling verklaart de klant zich zonder voorbehoud akkoord met de hier bepaalde Voorwaarden.

12. Goroesi is onderdeel van Universal Dynamics, KvK-nr.:   02043367, BTW-nr.:  NL 1134.51.386.B01

 

Koopovereenkomst:

1. Er is sprake van een koopovereenkomst na plaatsing van de order op de internetwinkel.

2. Ter bevestiging ontvangt de klant een e-mail met daarin alle order en adres gegevens, zoals de klant dat heeft ingevuld. Fouten en vergissingen komen geheel voor risico en rekening van de klant.

3. Goroesi is gemachtigd om een order te weigeren zonder opgaaf van reden. Het hele bedrag zal dan teruggestort worden op de rekening van de klant. Dit kan bijv. zijn, als een klant zich agressief of onfatsoenlijk opstelt. Of dat er een vermoeden is, dat een artikel voor illegale activiteiten gebruikt gaat worden. Of dat de klant bijv. te jong is om een artikel volgend de wet te mogen kopen.

 

Eigendomsbehoud:

1. Goroesi blijft het eigendom behouden van alle door haar geleverde zaken, totdat deze ten volle, waaronder begrepen alle eventuele bijkomende kosten en renten, door de klant zijn betaald.

 

Prijzen:

1. Alle prijzen bij alle artikelen zijn inclusief 21 % BTW, met uitzondering van boeken, die in het lage tarief van 6 % BTW vallen.

2. De prijs van de te leveren artikelen is berekend voor levering af magazijn, exclusief verzend- of transportkosten.

3. Genoemde prijzen zijn  internetprijzen en kunnen geen rechten aan worden ontleend.

 

Betalingen:

1. De betaling dient te geschieden in euro’s, tenzij anders is overeengekomen, en kan op devolgende manieren gedaan worden:

a. – vooraf overboeken naar de rekening van Goroesi.

b. – vooraf betalen via iDeal. (hier zijn geen kosten aan verbonden)

2. Alle goederen moeten vooraf betaald zijn, voordat ze verstuurd worden.

 

Levering:

1. Goroesi doet haar uiterste best om de bestellingen zo spoedig mogelijk uit te leveren. Indien de levering vertraging oploopt, hetzij door tijdelijk niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen, of indien een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, zal de klant daarvan bericht ontvangen.

2. Indien Goroesi een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. De uitdrukkelijke levertijd zal echter zoveel mogelijk binnen een week nat het ontvangen van de opdracht uitgevoerd worden, tenzij er sprake is van overmacht.

3. In het kader van de regels van de koop op afstand zal Goroesi  bestellingen tenminste binnen 30 werkdagen uitvoeren.

4. Indien het niet mogelijk zal zijn de bestelling binnen 30 dagen uit te voeren, dan ontvangt de klant in het kader van de regels van de koop op afstand binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft daarbij in dit geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

 

Verzending:

1. De bestellingen worden verstuurd met PostNL. De klant betaalt de verzendkosten. Deze verzendkosten staan op de website vermeld.

2. De artikelen reizen bij transport door derden voor rekening en risico van de klant, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, of indien de klant gekozen heeft voor aangetekende of verzekerde verzending.

3. Indien één of meer artikelen zoek  zijn geraakt, verplicht de klant zich ertoe op eerste aanvraag zijn medewerking te verlenen bij het onderzoek. Bij het niet voldoen aan deze verplichting is Goroesi gerechtigd de prijs van de artikelen op de klant te verhalen.

4. Bij bestellingen beneden Euro 150,- zijn de verzendkosten volgens PostNL-tarief:

– stukken, die in aanmerking komen voor briefpost Euro 3,85, met Track & Trace. Aangetekende briefpost kost Euro 7,95.

– voor pakketten beneden 10 kg.  Euro 6,95, met alleen Track & Trace.  Als het pakket aangetekend verzonden wordt,  zijn de kosten Euro  8,60.

– voor pakketten van 10 kg – 30 kg. Euro 12, 40, met Track & Trace. Als het pakket aangetekend verzonden wordt, zijn de kosten 14,90.

– voor pakketten boven 30 kg. dient de hoogte van de verzendkosten op aanvraag bepaald te worden.

5. Bij bestellingen boven Euro 150,- worden geen verzendkosten berekend, tot een maximum van Euro 12, 40 ( of Euro 14,90 bij aangetekende verzending ), waarmee dus alle pakketten t/m 30 kg. in Nederland gratis verzonden kunnen worden.

 

Retourneren van de zendingen/producten:

1. Voor alle aankopen geldt een zichttermijn van 14 dagen. De zichttermijn van 14 dagen houdt in, dat de klant het recht heeft binnen 14 dagen de artikelen, zonder enige verplichting zijnerzijds, in originele verpakking te retourneren zonder opgave van reden. De koop is definitief, als er 14  dagen na ontvangst van de order zijn verstreken.

2. De geretourneerde artikelen mogen niet gebruikt of beschadigd zijn. Tevens dient de klant alle voorwaarden voor terugzending na te leven. De kosten voor de retourzending komen ten laste van de klant.

3. Bij artikelen, die de klant op eigen initiatief opstuurt, komen de vervoerskosten voor diens rekening. Goroesi is in dit geval niet aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens het vervoer.

4. Ook de eventuele accessoires moeten geretourneerd worden. Gebeurt dit niet, dan wordt de door Goroesi vast te stellen waarde, na retourneren van de bestelling alsnog verrekend.

5. Artikelen, die als actie gratis bij een bestelling zijn gevoegd, dienen ook geretourneerd te worden als de klant na retourneren er geen recht meer op heeft. Gebeurd dit niet, dan wordt de waarde door Goroesi vastgesteld er verrekend met de geretourneerde artikelen.

6. Gratis verkregen artikelen zijn niet om te ruilen voor geld of een tegoedbon.

7. Het retour-adres is:  Goroesi,   Zaagmuldersweg 510,   9713 LW  Groningen.

8. Na ontvangst van de zending en goedkeuring door Goroesi over de staat van de producten, zal per ommegaande, maar zeker binnen 14 dagen het geld aan de klant worden teruggestort.

 

Garantie: 

Algemeen

1. De op de factuur/pakbon vermelde dagtekening geldt als ingangsdatum voor de garantie, die uitdrukkelijk en alleen van toepassing is op nieuwe artikelen.

2. De gebruikte artikelen zijn zo zorgvuldig mogelijk geselecteerd op staat van functionaliteit. Echter, voor gebruikte artikelen geldt: “as good as it gets” en vallen daarmee buiten de garantie, anders dan hieronder nader wordt verklaard.

3. Goroesi is niet aansprakelijk voor schade, die de klant of een derde lijdt door het gebruik van een door Goroesi geleverd artikel.

4. (In-)direkte kosten of schade bij de klant of een derde, veroorzaakt door het buiten gebruik zijn van een defect artikel, komen niet voor vergoeding in aanmerking.

 

Garantie m.b.t. nieuwe artikelen:

1. In geval van een gebrek aan een als zijnde nieuw verkocht artikel en wat is ontstaan bij een normaal en oordeelkundig gebruik, zal door Goroesi, op schriftelijk verzoek van de klant, binnen de garantieperiode van een maand na aankoop, het artikel gratis worden vervangen.

2. Indien de klant terecht om vervanging verzoekt, is Goroesi eveneens gerechtigd om voor teruggave van de aankoopprijs van het betreffende artikel aan de klant te kiezen.

3. De door Goroesi gehanteerde garanties volgen die van de fabrikant/leverancier. Voor zover de fabrikant nadere uitsluitingen maakt in het fabrieksgarantiebewijs, worden deze beperkingen door Goroesi overgenomen.

4. In geval van verborgen gebreken, of in geval van zichtbare gebreken na de zichttermijn van 14 dagen na ontvangst van het artikel, dienen dezen door  elke klant binnen 14 dagen, doch niet later dan een maand na de factuurdatum, te worden gemeld. De klant dient schriftelijk een beschrijving van de geconstateerde gebreken mee te sturen.

5. Indien de klant niet schriftelijk om herstel, dan wel vervanging verzoekt, beslist Goroesi of het artikel vervangen wordt.

6. Goroesi is niet aansprakelijk voor schade, die de klant lijdt door het gebruik van een door Goroesi geleverd artikel.

7. (In-)directe kosten of schade bij de klant of een derde, veroorzaakt door het buiten gebruik zijn van een defect artikel, komen niet voor vergoeding in aanmerking.

8. Reeds betaalde bedragen voor artikelen, die binnen de zichttermijn worden geretourneerd of door de klant verrichte vooruitbetalingen, op grond van door Goroesi gestelde voorwaarden, zullen bij het niet tot stand komen van de verkoop worden terugbetaald of omgezet worden in een tegoedbon.

 

Garantie m.b.t gebruikte artikelen:

1. De gebruikte artikelen zijn zo zorgvuldig mogelijk geselecteerd op staat en functionaliteit. Echter, voor gebruikte artikelen geldt: “as good as it gets”. Deze goederen zijn enkele tot meerdere jaren oud; hier wordt nimmer garantie op verstrekt.

2.  Goroesi staat er voor in, dat de geleverde gebruikte artikelen deugdelijk zijn en voldoen aan de eisen, die men in het handelsverkeer aan dergelijk goederen stelt.

3. Reclames met betrekking tot kwaliteit of soort moeten binnen 7 dagen na levering bij Goroesi ingediend zijn.

4. De artikelen uit de onderhavige ‘gebruikte goederen’-sector met de gebruikelijke geringe en onvermijdelijke afwijkingen in kwaliteit, kwantiteit, kleur, gewicht, maat en soort kunnen echter nimmer een grond zijn daarvan gereclameerd worden.

 

Intellectuele en industriële eigendomsrechten:

1. Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten, die rusten op de door Goroesi geleverde goederen, dienen geheel en onvoorwaardelijk gerespecteerd te worden.

2. Goroesi garandeert niet, dat de geleverde goederen geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

 

Privacy:

1. Door het plaatsen van een bestelling worden gegevens opgeslagen in de persoonsregistratie van Goroesi.

2. Op schriftelijk verzoek van de klant zullen de opgeslagen persoonsgegevens ter inzage worden verstrekt. De door de klant meegedeelde correcties zullen in de registratie worden verwerkt, tenzij de correcties onjuist blijken te zijn.

3. Persoonlijke gegevens worden niet aan derden doorgegeven.